1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

สโกมาดิคำนึงถึงการร่วมปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์โดยเราสามารถเลือกเขตพื้นที่ที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ซึ่งทุกคนสามารถมั่นใจในปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่น้อยลงได้

การลดระดับของประมานก๊าซเรือนกระจก

 • ทางสโกมาดิได้มีการทดลองและพัฒนาการผลิตที่มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยเหลือภาวะโลกร้อน
 • ปิดสวิตช์ไฟ, คอมพิวเตอร์, และอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อไม่ได้ใช้แล้ว
 • ปรับองศาเครื่องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิประหยัดไฟ
 • เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการรีไซเคิล

 • มีการออกแบบและใช้เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา, คงทน, และ
           ง่ายต่อการรีไซเคิล
  –        มีการลด ,การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลวัสดุในองค์กรณ์ รวมไปถึง
           กระบวนการผลิต
  • –        การรีไซเคิลกระดาษ, ถ้วยพลาสติก, ขวดพลาสติก, เครื่องปริ๊นเตอร์และหมึก
            พิมพ์

   –        พิมพ์หรือถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น โดยเลือกพิมพ์หน้า-หลัง เพื่อการ
            ประหยัดกระดาษ
   –        เน้นย้ำการติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็คทริคเพื่อลดการใช้กระดาษในการ 
            สื่อสาร

การปฏิบัติตามข้อกำหนดและระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 • ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสถานประกอบการ์ณทางธุรกิจ
  –           รักษาและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  –            มีการซื้อขายในระบบการค้าที่เป็นธรรมโดยอยู่ภายใต้มาตรฐานระบบการค้าที่เป็นธรรม

2)ข้อควรระมัดระวังสำหรับการขับขี่ที่ปลอดภัย

สโกมาดิได้ให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนบนท้องถนน ซึ่งได้มีการเคร่งครัดในเรื่องของกฏหมายสัญญานไฟจราจร และคำนึงถึงความปลอดภัยขอผู้ขับขี่เป็นอันดับแรก โดยได้มีการแนะนำในหนังสือคู่มือการขับขี่ถึงเรื่องของการใช้และควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัย โดยมีข้อแนะนำดังนี้

 • ฝึกซ้อมก่อนขับขี่จริงบนท้องถนน
 • รู้ถึงข้อจำกัดความเร็วที่เหมาะสมของผู้ใช้ที่เหมาะสมเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
 • ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่ในสภาวะอากาศที่ไม่คงที่และบริเวณพื้นที่ที่เปียกแฉะ
 • สวมใส่ หมวกกันน๊อค และ เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันลำตัว ก่อนขับขี่เสมอ
 • ตรวจสอบสมรรถณะความปลอดภัยของรถกับช่างบำรุงรักษารถเสมอก่อนขับขี่รถทางไกล
 • เลือกจอดรถในบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนเวลาสัมผัสตัวรถ
 • การรับประกันรถจะโมฆะ หากมีการดัดแปลงการใช้งานของรถ และควรหลีกเลี่ยงการดัดแปลงเครื่องยนตร์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่